KOOPERATİF ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMİ

 
1-) Dilekçe

  • Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.
2-) Genel kurul tutanağı ( Noter onaylı - 1 nüsha )
3-) Hazirun cetveli
4-) Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5-) Tadil mukavelesi (1 nüsha)
6-) Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.