Gerçek Kişi Sigorta Acenteliği İşlemi (Şahıs Firması)

1-) Dilekçe
(Firma kaşesi ile Tacir tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.
2-) Vekaleti veren sigorta şirketi de kaşeli imzalı dilekçe ile başvurabilir.
3-) Acentelik Vekaletnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha)
4-) Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi